Voorwaarden procedures

In artikel 13 van de Wet op Bescherming Persoonsgegevens staat:

De verantwoordelijke legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

Daar waar iedereen als eerste denkt aan alle technische maatregelen die getroffen moeten worden om persoonsgegevens goed te beveiligen daar worden alle organisatorische maatregelen regelmatig vergeten. Dit terwijl de organisatorische maatregelen net zo belangrijk zijn als de technische maatregelen. Verder dient iedere organisatie daarnaast ook allerlei juridisch- en formele zaken goed geregeld te hebben om aan de wet Meldplicht datalekken te voldoen.

De juridische en procedurele brei van maatregelen die getroffen moeten worden zorgen bij veel bestuurders en directeuren voor onrust. Het is immers bijna niet voor elkaar te krijgen om met behulp van losse maatregelen één sluitend geheel te maken dat aan alle eisen van de wetgeving voldoet. Dit terwijl er boetes uitgedeeld kunnen worden tot maximaal € 820.000 waarbij de bestuurders/directeuren op basis van hun bestuurdersaansprakelijkheid ook nog eens hoofdelijk aansprakelijk gesteld kunnen worden.

Hiervoor heeft Altronic de ultieme oplossing in huis. Door gebruik te maken van een ingenieuze wizard die de complete wetgeving heeft vertaald in stappen die doorlopen moeten worden. Op deze manier kan er niets worden vergeten, krijgt men alle benodigde informatie aangereikt en mag men gebruik maken van alle, door juristen opgestelde, documenten en overeenkomsten die ervoor zorgen dat u één, juridisch getoetste, totaaloplossing heeft om aan de wet Meldplicht datalekken te kunnen voldoen.

Tevens wordt er ook software ter beschikking gesteld waarmee u het door u gedefinieerde privacy beleid kunt doorvoeren, monitoren en handhaven.

Dit alles zorgt ervoor dat u optimaal preventief handelt om datalekken te voorkomen. Mocht er zich in de toekomst toch een datalek voordoen, dan kunt u aantonen dat u conform de wet op privacy heeft gehandeld. De kans op een boete wordt hierdoor tot een minimum beperkt.

Bel ons gerust voor een vrijblijvende afspraak naar Sjoerd Swart (06-18640343) of Gert de Jong (06-54676717). Wij informeren u graag in een persoonlijk gesprek over onze totaaloplossing waarmee u volledig voldoet aan de wet Meldplicht datalek.