Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN – versie 07-11-2022

1. Definities, toepasselijkheid

a. “ALTRONIC”: de besloten vennootschap Altronic ICT en Telecom B.V., gevestigd te Hendrik-do-Ambacht, KVKnr. 23065441

b. “Opdrachtgever”: elk natuurlijke persoon of rechtspersoon die bij ALTRONIC een offerte aanvraagt en/of die met ALTRONIC een overeenkomst sluit.

c. “Overeenkomsten”: elke overeenkomst tussen ALTRONIC en opdrachtgever betreffende het verrichten van diensten (zoals op het
gebied van ICT, telefonie en overige diensten) of het doen van leveringen (o.a. verkoop van ICT- en/of telefoonsystemen).

d. Op alle offerteaanvragen, offertes en overeenkomsten zijn uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Afwijkingen van en aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend geldig, indien deze uitdrukkelijk in de overeenkomst zijn vastgelegd.

e. De Algemene Voorwaarden van opdrachtgever zijn op overeenkomsten niet van toepassing en worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Uitsluitend de Algemene Voorwaarden van ALTRONIC zullen op overeenkomsten met ALTRONIC van toepassing zijn.

f. Een opdrachtgever die eenmaal volgens de Algemene Voorwaarden van ALTRONIC heeft gecontracteerd, wordt geacht ook akkoord te zijn met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere opdrachten, tenzij deze uitdrukkelijk zijn uitgesloten.

2. Offerte, totstandkoming overeenkomst

a. Offertes van ALTRONIC zijn vrijblijvend en niet bindend. Voorcalculaties of begrotingen zijn slechts bij benadering en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

 b. Als opdrachtgever aan ALTRONIC gegevens, tekeningen enz. verstrekt, mag ALTRONIC van de juistheid hiervan uitgaan en zal hij zijn aanbiedingen hierop aanpassen.

c. Als de offerte van ALTRONIC niet wordt aanvaard, heeft ALTRONIC het
recht om alle redelijke kosten die hij heeft moeten maken om zijn aanbieding te doen bij opdrachtgever in rekening brengen.

d. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. De aanvaarding gebeurt waar mogelijk langs schriftelijke of elektronische weg. In geval van elektronische aanvaarding door de opdrachtgever bevestigt ALTRONIC langs elektronische weg de ontvangst van de opdracht aan opdrachtgever. Indien de opdrachtgever het aanbod mondeling aanvaardt, bevestigt ALTRONIC de opdracht bij voorkeur schriftelijk dan wel elektronisch.

e. Tekeningen, afbeeldingen, maten, gewichten of andere specificaties zijn enkel bindend als dit uitdrukkelijk schriftelijk wordt overeengekomen.

f. Afspraken en wijzigingen van en aanvullingen op de overeenkomst dienen altijd schriftelijk te geschieden. Wijzigingen in het werk resulteren in meerwerk indien van schattingen met meer dan 5% wordt afgeweken. Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren, zoals deze gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk zal geen aanleiding geven tot vermindering van de overeengekomen opdrachtsom.

3. Ontbinding, tussentijdse opzegging, overmacht

a. ALTRONIC is gerechtigd de overeenkomst zonder nadere aankondiging of ingebrekestelling en zonder schadeplichtig te worden geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien: opdrachtgever ondanks sommatie zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet deugdelijk nakomt of de uitvoering van de opdracht door toedoen van de opdrachtgever niet mogelijk wordt gemaakt, opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard; opdrachtgever zijn bedrijfsvoering staakt, de zeggenschap daarover verliest, (onderdelen van) zijn onderneming aan een ander overdraagt, liquideert of stillegt en opdrachtgever op enige andere wijze wordt beperkt in zijn bevoegdheid rechtsgeldige rechtshandelingen te verrichten en/of opdrachtgever, dan wel, indien dit een natuurlijk persoon is, deze wordt toegelaten tot een schuldsanering of het WSNP traject. Ontbinding laat de verdere rechten van ALTRONIC, zoals
het recht op vergoeding van alle kosten en schade, onverlet.

b. ALTRONIC is gerechtigd de overeenkomst zonder nadere aankondiging of ingebrekestelling en zonder schadeplichtig te worden tussentijds op te zeggen, ingeval van: onvoorziene omstandigheden, gewichtige redenen en overmacht aan de zijde van ALTRONIC. Onder onvoorziene omstandigheden, gewichtige redenen en/of overmacht wordt tevens verstaan de situatie waarin de uitvoering van de opdracht niet mogelijk is doordat de zaak waaraan of waarop het werk moet worden uitgevoerd tenietgaat of verloren gaat. In al deze gevallen heeft ALTRONIC recht op vergoeding van de opdrachtsom naar de stand van de uitvoering van de overeenkomst, vergoeding van gemaakte en nog te maken kosten en vergoeding van kosten voortvloeiend uit reeds aangegane verplichtingen
met derden.

c. De opdrachtgever is slechts gerechtigd om de overeenkomst tussentijds op te zeggen in geval van gewichtige redenen of overmacht aan de zijde van opdrachtgever. Alsdan heeft ALTRONIC recht op vergoeding conform het bepaalde in artikel 3 sub b. Tevens is de opdrachtgever verplicht om naast genoemde vergoeding ingevolge lid 3 sub b een bedrag van 10% van de opdrachtsom aan ALTRONIC te betalen, onverminderd het recht van ALTRONIC om zijn werkelijk geleden schade te vorderen, indien de werkelijke schade meer dan bedoelde 10% bedraagt.

d. In het geval van overmacht heeft ALTRONIC het recht haar verplichtingen op te schorten. Onder overmacht wordt verstaan: iedere
vreemde oorzaak, buiten ALTRONIC om, zoals, maar niet uitsluitend, stakingen, overheidsmaatregelen, epidemieën, brand, overstromingen, natuurgeweld, oproer, vertragingen bij leveranciers, gebreken in hulp en transportmiddelen, onverwachte uitval door ziekte zonder dat daar redelijkerwijs direct een voorziening voor kan worden getroffen, enz. ALTRONIC is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is ALTRONIC gehouden schadevergoeding te betalen. ALTRONIC behoudt het recht op betaling van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten. 

e. ALTRONIC heeft geen bevoegdheid tot opschorten indien nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid langer dan zes maanden voortduurt. In deze gevallen kan de overeenkomst door de meest gerede partij worden ontbonden, zonder dat opdrachtgever echter recht heeft op vergoeding van enige schade. 

4. Leveringstijden en uitvoeringstermijnen

a. Leveringstijden en/of uitvoeringstermijnen dienen uitdrukkelijk in de overeenkomst vermeld te worden, bij gebreke waarvan ALTRONIC niet gebonden is aan enige leveringstijd en/of uitvoeringstermijn. Levertijden worden door ALTRONIC bij benadering vastgesteld en gelden als streefdatum en binden ALTRONIC niet. Bij de vaststelling van de levertijd gaat ALTRONIC er van uit dat hij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die hem op dat moment bekend zijn. 

De opdrachtgever is verplicht om ALTRONIC te voorzien van alle nodige informatie zoals technische gegevens (bouw)tekeningen en alle benodigde informatie die van belang kan zijn bij het uitvoeren van de opdracht. De leveringstijd gaat in wanneer over alle technische details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve tekeningen en dergelijke in het bezit zijn van ALTRONIC, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen en aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan. 

Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke bekend waren toen de levertijd werd vastgesteld, kan de levertijd verlengd worden met de tijd die nodig is om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden niet in de planning van ALTRONIC kunnen worden ingepast, zullen deze worden afgerond zodra de planning van ALTRONIC dit toelaat.

Als er sprake is van meerwerk, waaronder te verstaan een wijzing van de inhoud of omvang van de opdracht, wordt de levertijd verlengd met de tijd die nodig is om meerwerk te verrichten. Indien het meerwerk niet in de planning van ALTRONIC kan worden gepast, zullen de werkzaamheden worden afgerond, zodra de planning dit toelaat. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door ALTRONIC wordt de levertijd verlengd met de duur van de opschorting.

Overschrijding van de overeengekomen levertijd geeft in geen geval recht op schadevergoeding, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen. De overeengekomen leveringstermijnen hebben niet de strekking dat ALTRONIC na het verstrijken hiervan in verzuim is, daartoe is steeds een schriftelijke ingebrekestelling vereist, waarbij ALTRONIC een tweede termijn, gelijk aan de eerder overeengekomen termijn vergund zal zijn voor de uitvoering van de opdracht. Eerst na overschrijding van deze tweede termijn, die pas ingaat na schriftelijke ingebrekestelling, kan ALTRONIC in gebreke geraken en bestaat er aanspraak op ontbinding van
de overeenkomst.

b. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 15 is ALTRONIC uitsluitend aansprakelijk voor door opdrachtgever aantoonbaar geleden
directe schade wegens overschrijding van schriftelijk overeengekomen leveringstijden en/of uitvoeringstermijnen, indien en voor zover
overschrijding te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van ALTRONIC. 

c. ALTRONIC zal opdrachtgever op de hoogte stellen van omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst binnen de schriftelijk
overeengekomen leveringstermijnen en/of uitvoeringstermijnen in de weg staan. 

d. Opdrachtgever is gehouden de leveringen en diensten tijdens kantooruren te aanvaarden. Eventuele kosten voortvloeiende uit het niet
aanvaarden van leveringen en diensten tijdens kantooruren komen voor rekening van opdrachtgever.

e. het risico van verlies, diefstal of schade van leveringen zal overgaan op opdrachtgever op het moment van levering, ook wanneer nog geen eigendomsoverdracht heeft plaatsgevonden.

f. ALTRONIC is gerechtigd om in deelzendingen te leveren en te factureren.

g. ALTRONIC garandeert niet dat een goed of een onderdeel kan worden (na)geleverd in verband met het uit productie nemen van enige zaak en/of wijzigen in haar verkoopprogramma.

h. Opdrachtgever is gehouden om de bestelde goederen in ontvangst te nemen. Indien levering niet mogelijk blijkt en de opdrachtgever ondanks sommatie daartoe het bestelde goed niet afneemt binnen een termijn van tenminste drie weken, is ALTRONIC gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden en is opdrachtgever aansprakelijk voor de schade welke ALTRONIC lijdt, waaronder haar administratie, opslag en afhandelingskosten. Deze bepaling geldt ook indien de opdrachtgever een ter reparatie afgegeven goed niet na daartoe gegeven sommatie, die niet eerder mag volgen dan minimaal drie weken na gereed melding, afhaalt. ALTRONIC is alsdan gerechtigd om haar schade en kosten te verhalen op het niet afgenomen goed.

i. Indien op verzoek van opdrachtgever de levering wordt uitgesteld of moet worden bespoedigd, dan is opdrachtgever gehouden tot vergoeding van de hiermee gepaard gaande kosten.

5. Prijs en betaling

a. De in de offerte en de overeenkomst genoemde opdrachtsom en/of prijzen zijn exclusief de verschuldigde omzetbelasting (BTW), kosten van emballage en transport.

b. ALTRONIC heeft het recht de prijs voor het werk of zijn dienstverlening aan te passen, indien na het sluiten van de overeenkomst door
omstandigheden buiten ALTRONIC om de kosten worden verhoogd. Indien de overeengekomen prijs is gebaseerd op door de opdrachtgever verschafte gegevens, welke achteraf niet juist blijken te zijn, heeft ALTRONIC eveneens het recht om de prijs te verhogen.

c. ALTRONIC zal de prijsaanpassing zo spoedig mogelijk bekend maken aan de opdrachtgever. Prijsaanpassing op basis van kostenverhogende omstandigheden, buiten ALTRONIC om of ten gevolge van onjuiste gegevens, kan nimmer aanleiding zijn voor een ontbinding van de overeenkomst.

d. ALTRONIC is gerechtigd om voor de uitvoering van de overeenkomst zekerheid te verlangen of een voorschot in rekening te brengen. Hij behoeft dan de werkzaamheden eerst na het stellen van zekerheid dan wel, naar keuze van ALTRONIC, na betaling van een voorschot aan te vangen.

e. Opdrachtgever dient facturen van ALTRONIC binnen 15 kalenderdagen na factuurdatum te betalen.

f. Opdrachtgever dient de juistheid van (onderdelen van) een factuur binnen 15 kalenderdagen gemotiveerd te betwisten, bij gebreke waarvan de juistheid onbetwist vaststaat. Indien opdrachtgever de juistheid van een onderdeel van een factuur gemotiveerd betwist, is hij niettemin gehouden om het niet betwiste gedeelte te betalen. Indien het betwiste gedeelte alsnog verschuldigd blijkt, geldt daarvoor de oorspronkelijke vervaldatum. Terzake de door ALTRONIC geleverde prestaties leveren de relevante documenten uit de administratie of systemen van ALTRONIC volledig bewijs op, onverminderd het recht van opdrachtgever om tegenbewijs te leveren.

g. Indien opdrachtgever verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, heeft ALTRONIC met ingang van de dag waarop betaling uiterlijk had moeten geschieden, zonder dat een ingebrekestelling nodig is, aanspraak op een rente van 2% per maand over het openstaande bedrag, waarbij een ingegane maand voor een gehele maand wordt gerekend, tenzij opdrachtgever een natuurlijk persoon betreft die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, in welk geval ALTRONIC recht heeft op vergoeding van de wettelijke rente conform artikel 6:119 BW.

h. Alle gemaakte (buiten)gerechtelijke kosten in verband met te late betaling zijn voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke
kosten bedragen 15 % van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 150,-.

i. Opdrachtgever heeft geen bevoegdheid tot verrekening. De betalingen strekken steeds ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens ter voldoening van de langst openstaande factuur, zelfs indien de opdrachtgever anders aangeeft bij zijn betalingen. Overeengekomen kortingen gelden alleen bij tijdige betaling.

j. ALTRONIC kan zijn vorderingen uit hoofde van de overeenkomst overdragen aan een kredietverzekeraar naar zijn keuze.

6. Garantie

a. Indien een geleverd goed een tekortkoming vertoont, verleent ALTRONIC garantie gedurende twaalf maanden vanaf het moment van
levering van het desbetreffende goed. Op een uitgevoerde reparatie wordt drie maanden garantie verleend.

b. De garantie van ALTRONIC houdt in dat hij de door opdrachtgever gemelde gebreken herstelt of doet herstellen. Indien opdrachtgever
reparatie ter plaatse verlangt vallen reisuren, reiskosten en verblijfskosten niet onder de garantie. Indien een reclame door ALTRONIC gegrond wordt bevonden, heeft ALTRONIC daarnaast het recht te zijner keuze:
• de factuur te herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig te wijzigen;
• het geleverde te vervangen door een zaak met dezelfde specificaties;
• het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door opdrachtgever betaalde factuurbedrag zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

c. Opdrachtgever dient klachten over het geleverde goed binnen 15 kalenderdagen na levering te melden bij ALTRONIC, bij gebreke waarvan verondersteld wordt dat het goed zonder gebreken, naar de verwachtingen van de opdrachtgever, is geleverd. Op latere reclamaties behoeft door ALTRONIC niet gereageerd te worden. Indien geleverde goederen zijn gemonteerd of verwerkt is reclamatie, ongeacht op welke grond, niet meer toegestaan.

d. Toezending van onderdelen door ALTRONIC aan opdrachtgever of vice versa in het kader van de garantieverplichting geschiedt voor rekening en risico van opdrachtgever.

e. Eventuele terugzending van zaken aan of van de opdrachtgever geschiedt voor rekening en risico van de opdrachtgever. ALTRONIC
aanvaardt teruggezonden zaken slechts indien en voor zover hij met deze terugzending tevoren schriftelijk instemt, en alsdan slechts wanneer deze zaken aan het door ALTRONIC op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin ALTRONIC deze zaken aan de opdrachtgever afleverde.

f. ALTRONIC behoeft haar garantieverplichting slechts gestand te doen voor zover het geleverde gebrek niet het gevolg is van onoordeelkundig gebruik of gebruik anders dan conform de bestemming, of opdrachtgever de geleverde zaken niet op de juiste wijze heeft opgesteld, behandeld of heeft onderhouden of heeft gebruikt of behandeld onder omstandigheden of voor doeleinden, anders dan was voorzien en het gebrek terstond na ontdekking ter kennis van ALTRONIC wordt gebracht en het gebruik van de zaken met betrekking tot welke de klachten zijn geuit niet door de opdrachtgever wordt voortgezet. De garantieverplichting van ALTRONIC
vervalt terstond indien de opdrachtgever eigenmachtig reparaties of veranderingen aan de door ALTRONIC geleverde zaken heeft uitgevoerd of heeft doen uitvoeren door derden. De garantieverplichting behoeft niet gestand te worden gedaan zolang opdrachtgever nog niet volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

g. Reclamering ten aanzien van zaken behorende tot een deelzending heeft geen invloed op voorgaande en volgende deelzendingen die deel uitmaken van dezelfde bestelling.

h. Geringe, in de handel gebruikelijke of technische niet te vermijden afwijkingen en verschillen in kwaliteit, kleur, maat of afwerking, kunnen geen grond voor reclamering opleveren.

i. De opdrachtgever dient in voorkomend geval ALTRONIC onverwijld gelegenheid te bieden eventuele gebreken te herstellen. ALTRONIC dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken.

f. Door ALTRONIC eventueel geleverde vervangende zaken vallen onder het eigendomsvoorbehoud van ALTRONIC

7. Eigendomsvoorbehoud

a. Alle aan opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens en/of geleverde zaken blijven eigendom van ALTRONIC, totdat opdrachtgever alle verschuldigde bedragen, ook van eerdere of latere leveringen en/of diensten, alsmede schadevergoedingen wegens tekortschieten in de nakoming, inclusief rente, volledig heeft betaald.

b. Het staat de opdrachtgever niet vrij zonder schriftelijke toestemming van ALTRONIC de zaken waarvan de betaling nog niet (volledig) heeft plaatsgevonden te vervreemden, te verhuren, in gebruik af te staan of buiten zijn bedrijf te verplaatsen, te verpanden dan wel anderszins te bezwaren.

c. De opdrachtgever verplicht zich op eerste verzoek van ALTRONIC de zaken aan ALTRONIC ter beschikking te stellen, en verleent reeds nu onherroepelijk machtiging aan ALTRONIC of aan de door ALTRONIC aan te wijzen personen, de plaats waar de zaken zich bevinden, te betreden teneinde de zaken mee te nemen. De opdrachtgever zal op eerste verzoek van ALTRONIC zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat kader vereist zijn, op straffe van een dwangsom van € 500,00 voor ieder dag dat de opdrachtgever hiermee nalatig blijft.

8. intellectuele eigendom

a. Auteursrechten, alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom of daarvan afgeleide licenties op al dan niet specifiek voor de
opdrachtgever ontwikkelde de die door ALTRONIC aan opdrachtgever worden geleverd of op welke wijze dan ook beschikbaar worden gesteld berusten uitsluitend bij ALTRONIC. Opdrachtgever verkrijgt slechts een gebruiksrecht, een en ander voor zover tussen partijen niet anders wordt overeengekomen. Het ter beschikking stellen aan derden, het op enigerlei wijze vermenigvuldigen, verspreiden, het opslaan in een geautomatiseerd bestand en het openbaar maken in enigerlei vorm of enigerlei wijze is zonder uitdrukkelijke toestemming van ALTRONIC niet toegestaan. Alle door ALTRONIC in opdracht van opdrachtgever vervaardigde programmatuur, websites, databestanden, algoritmen, protocollen, ideeën, materialen en bescheiden, zoals ook adviezen, rapporten ontwerpen, afbeeldingen, modellen e.d. mogen door opdrachtgever uitsluitend gebruikt worden voor het doel waarvoor zij vervaardigd zijn. 

b. Indien bij of als gevolg van de uitvoering van de overeenkomst een naar de mening van ALTRONIC voor octrooiverlening vatbare vinding ontstaat, is uitsluitend ALTRONIC gerechtigd om op zijn naam en voor zijn rekening een octrooi op die vinding aan te vragen. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot enig licentie- of gebruiksrecht met betrekking tot een voor octrooi vatbare vinding.

c. Ook indien de overeenkomst niet uitdrukkelijk in een bevoegdheid daartoe voorziet, is het ALTRONIC toegestaan technische voorzieningen aan te brengen ter bescherming van de programmatuur, apparatuur, databestanden, websites en dergelijke in verband met een overeengekomen beperking in de inhoud of de duur van het recht tot gebruik van deze objecten. Het is opdrachtgever nimmer toegestaan een dergelijke technische voorziening te (laten)verwijderen of te (laten) omzeilen.

d. ALTRONIC vrijwaart opdrachtgever tegen rechtsvorderingen van derden welke gebaseerd zijn op de bewering dat door ALTRONIC zelf ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op een recht van intellectuele eigendom van deze derde(n), onder de voorwaarde dat opdrachtgever ALTRONIC onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van een dergelijke claim en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overdraagt aan ALTRONIC. Opdrachtgever zal daartoe alle nodige volmachten en medewerking aan ALTRONIC verlenen en informatie verstrekken om zich, indien nodig uit naam van opdrachtgever, tegen deze aanspraken en/of rechtsvorderingen te verweren. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien de verweten inbreuk verband houdt (i) met door opdrachtgever ter gebruik, bewerking, verwerking of incorporatie aan ALTRONIC ter beschikking gestelde materialen, dan wel (ii) met wijzigingen die opdrachtgever zonder
schriftelijke toestemming van ALTRONIC in de programmatuur, website, databestanden, apparatuur of andere materialen heeft aangebracht of door een derde heeft laten aanbrengen. Indien in rechte onherroepelijk vaststaat dat de door ALTRONIC zelf ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele eigendom of indien naar het oordeel van ALTRONIC een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal ALTRONIC, indien mogelijk, zorgdragen dat opdrachtgever het geleverde, of functioneel gelijkwaardige andere programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen kan blijven gebruiken. Iedere andere of verdergaande vrijwaringsverplichting van ALTRONIC is uitgesloten.

e. Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan ALTRONIC van apparatuur, programmatuur, voor websites bestemd materiaal (beeldmateriaal, tekst, muziek, domeinnamen, logo’s, hyperlinks etc.), databestanden of andere materialen, waaronder ontwerpmateriaal, met het doel van gebruik, bewerking, installatie of incorporatie (bijv. in een website). Opdrachtgever vrijwaart ALTRONIC tegen elke aanspraak van een derde die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van die derde.

9. Verplichtingen van opdrachtgever

a. Opdrachtgever dient ALTRONIC tijdig en volledig de informatie en beslissingen te verstrekken, welke benodigd is om ALTRONIC in staat te stellen om de overeenkomst naar behoren te kunnen vervullen en te kunnen voltooien.

b. Opdrachtgever draagt ervoor zorg dat personeel en hulppersonen van ALTRONIC de vrije en veilige toegang hebben tot het (werk)terrein en/of het gebouw waar ALTRONIC de diensten dient te verrichten of zaken dient te leveren.

c. Opdrachtgever draagt zorg voor tijdige en voldoende beschikbaarheid van stroom, water, sanitaire voorzieningen, en voorzover nodig bouwkeet, schaftruimte en opslagruimte voor materialen en materieel. 

d. Opdrachtgever draagt zorg voor een adequate afsluiting en beveiliging van het (werk)terrein, het gebouw en de opslagruimte voor materialen en materieel.
e. Opdrachtgever draagt ervoor zorg dat personeel en hulppersonen van ALTRONIC op de hoogte zijn van alle geldende veiligheidsvoorschriften, Arbo voorschriften en milieuvoorschriften.

h. Opdrachtgever is gehouden de werkzaamheden te laten verrichten met inachtneming van hetgeen bij of krachtens de arbeidsomstandighedenwet is gesteld.

i. Opdrachtgever is gehouden zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat medewerkers of hulppersonen van ALTRONIC in de uitoefening van hun werkzaamheden schade lijden. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade ontstaan door het niet in achtnemen van deze verplichtingen en zal zich hiertegen adequaat verzekeren.

10. Geheimhouding

a. ALTRONIC is verplicht tot geheimhouding van alle bijzonderheden van opdrachtgever waarvan zij tijdens de uitvoering van de  overeenkomst kennis zal verkrijgen, voorzover het vertrouwelijk karakter hiervan haar kenbaar is.

b. ALTRONIC is gerechtigd toegangs- of identificatiecodes te wijzigen, voorzover dit, naar het oordeel van ALTRONIC, in verband met de
uitvoering van de overeenkomst nodig is. Zowel ALTRONIC als de opdrachtgever verplichten zich zorgvuldig om te gaan met toegangs- en identificatiecodes en deze alleen aan geautoriseerde personen te verstrekken.

c. ALTRONIC hanteert een AVG protocol welk zij heeft gepubliceerd op haar website. Dit protocol wordt uitdrukkelijk geacht onderdeel uit te maken van deze overeenkomst. ALTRONIC verplicht zich dit protocol te hanteren en haar dienstverlening en gegevensverwerking overeenkomstig de bepalingen van de AVG uit te voeren.

d. Opdrachtgever zal, zonder toestemming van ALTRONIC, aan derden geen mededelingen doen over haar aanpak, werkwijze, strategieën en alle bijzonderheden van ALTRONIC, waarvan het vertrouwelijk karakter haar bekend is of behoort te zijn. De opdrachtgever is gehouden deze verplichtingen op te leggen aan alle ondergeschikten en bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden om die verplichtingen na te komen.

11. Concurrentiebeding

Het is opdrachtgever niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ALTRONIC gedurende de samenwerking met ALTRONIC en binnen een periode van een jaar na beëindiging van de overeenkomst werknemers van ALTRONIC of door ALTRONIC ingeschakelde medewerkers in dienst te nemen dan wel anderszins met deze personen een rechtstreekse relatie aan te gaan zonder tussenkomst van ALTRONIC.

12. Boetebeding

Bij niet nakoming van de verplichtingen ingevolge de artikelen 8, 10 en 11 is de opdrachtgever een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete van € 25.000,- verschuldigd, alsmede een boete van € 2500.- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van ALTRONIC om haar volledige schadevergoeding te vorderen.

13. Verplichtingen van ALTRONIC

a. ALTRONIC zal de overeenkomst goed en zorgvuldig uitvoeren conform de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst algemeen erkende regels der techniek. ALTRONIC zal zijn diensten naar beste weten en kunnen verrichten. Op ALTRONIC rust slechts een inspanningsverplichting. Hij zal nimmer instaan voor het bereiken van een bepaald resultaat. Hij staat in voor de kwaliteit en deugdelijkheid van de door hem geleverde zaken.

14. Aansprakelijkheid van ALTRONIC

a. Van een toerekenbare tekortkoming van ALTRONIC is eerst dan sprake, indien ALTRONIC bij de uitvoering van de overeenkomst ondanks sommatie toerekenbaar tekortschiet op een wijze, die een goed, met de voor de opdracht vereiste vakkennis en middelen uitgerust en zorgvuldig handelend adviseur had kunnen en moeten vermijden.

b. ALTRONIC is, behoudens indien sprake is van opzet of grove schuld van ALTRONIC, niet aansprakelijk voor:
• schade door geleverde software;
• voor schade ten gevolge van verlies van enigerlei data als vastgelegd op magnetische informatiedragers;
• voor schade veroorzaakt door het gebruik van een aan het telefoonnet gekoppeld modem, waaronder begrepen het verlies van gegevens, ontvreemding van gegevens, onjuiste transmissie van gegevens, verminking van data of andere bestanden alsmede het blijven openstaan van breedbandverbindingen.
• schade die het gevolg is van het gebruik of misbruik van toegangs- of identificatiecodes.

d. ALTRONIC is slechts aansprakelijk voor zover enige aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat, is ALTRONIC nimmer aansprakelijk voor meer dan het factuurbedrag voor de betreffende overeenkomst.

e. ALTRONIC is jegens opdrachtgever nimmer aansprakelijk voor indirecte schade en gevolgschade, daaronder begrepen doch niet beperkt tot bedrijfsschade, exploitatieschade, gederfde winst en omzetderving, hoe ook genaamd en hoe ook ontstaan.

f. Elke vordering van opdrachtgever uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming van ALTRONIC en elke aansprakelijkheid van ALTRONIC vervalt in ieder geval indien niet binnen een redelijke termijn, doch in ieder geval binnen één jaar na beëindiging van de opdracht schriftelijk en met redenen omkleed een vordering bij ALTRONIC is ingediend en niet uiterlijk binnen één jaar na dagtekening van hiervoor bedoelde kennisgeving een geschil aan de bevoegde rechter is voorgelegd, bij gebreke waarvan alle rechten en aanspraken van opdrachtgever te dier zake vervallen door het verstrijken van de hiervoor bedoelde termijn. Partijen komen hiermee uitdrukkelijk een vervaltermijn overeen.

15. Partiële (ver)nietig(baar)heid 

a. Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig, vernietigbaar of anderszins ongeldig zijn, dan laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Nietige, vernietigbare of ongeldige bepalingen dienen geacht te worden vervangen te zijn door bepalingen die het beoogde doel en strekking van de nietige, vernietigbare of ongeldige bepalingen het meest benaderen.

16. Toepasselijk recht, geschillenregeling

a. Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

b. De rechtbank te Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd om van
rechtsvorderingen voortvloeiende uit de overeenkomsten en/of
rechtsbetrekkingen met ALTRONIC kennis te nemen.