Privacy Policy

Privacyverklaring Altronic ICT & Telecom

 

Altronic zorgt voor de waarborging van de privacyrechten van haar werknemers of stagiaires en alle andere (ingehuurde of ingeleende) personen die onder leiding en toezicht van Altronic werkzaamheden verricht, hierna genoemd “de betrokkene”. Altronic gaat vertrouwelijk om met verzamelde persoonsgegevens en houdt zich aan de eisen die de huidige privacywetgeving aan haar stelt.

Persoonsgegevens

Altronic verzamelt slechts persoonsgegevens die rechtmatig aan haar ter beschikking zijn gesteld om aan haar verplichten jegens medewerkers en derden te kunnen voldoen. Dit betreft onder andere de navolgende persoonsgegevens: voor- en achternaam, adresgegevens, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, BSN-nummer, kopie identiteitsbewijs, bankrekeningnummer  etc… Altronic verzamelt slechts bijzondere persoonsgegevens wanneer deze op grond van toestemming van de betrokkene zijn ontvangen of wanneer dit op grond van wettelijke verplichtingen noodzakelijk of toegestaan is. Altronic kan  persoonsgegevens verwerken indien zij hiertoe op grond van de wet of een contract verplicht is. Altronic kan  persoonsgegevens verwerken op grond van een vitaal belang, algemeen belang of gerechtvaardigd belang. Altronic informeert de betrokkene hierover. Indien de persoonsgegevens niet rechtstreeks via de betrokkene zijn verkregen, informeert Altronic de betrokkene over de bron waar de  persoonsgegevens vandaan komen.

Doeleinden

Altronic zal de  persoonsgegevens slechts gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Dit is slechts anders indien Altronic hiervoor expliciete toestemming heeft ontvangen van de betrokkene of indien Altronic moet voldoen aan een wettelijke verplichting.

Altronic verzamelt de  persoonsgegevens onder meer om uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst op basis waarvan de betrokkene werkzaamheden verricht voor Altronic. Altronic verwerkt  persoonsgegevens onder andere ten aanzien van de personeelsadministratie, verzuimregistratie, salarisadministratie etc. Daarnaast verwerkt Altronic de  persoonsgegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals verplichtingen omtrent verzuim, belastingbetaling, salarisbetaling, deelname aan een verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds etc.

Bewaartermijn

Gegevens uit de salarisadministratie worden, voor zover fiscaal van belang, bewaard conform de wettelijke bewaartermijn van zeven jaar. Loonbelastingverklaringen en een kopie van het identiteitsbewijs bewaart Altronic conform de Wet op de loonbelasting 1964 tot 5 jaar na het einde van de arbeidsovereenkomst. Voor de overige  persoonsgegevens waarvoor een minimale bewaartermijn wettelijk bepaald is zal Altronic deze in acht nemen. Indien er een maximale bewaartermijn geldt zal Altronic de verstrekte  persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

Rechten betrokkenen

Degene van wie de  persoonsgegevens worden verwerkt, heeft – behoudens wettelijke uitzonderingsgronden – het recht om Altronic te verzoeken om inzage en/of rectificatie en/of het wissen van de  persoonsgegevens en/of beperking van de betreffende verwerking.

Tevens komt de betrokkene het recht toe tegen de verwerking bezwaar te maken en dient Altronic de gegevens van de betrokkene – op zijn of haar verzoek – over te dragen. Altronic zal binnen één maand aan ieder van bovengenoemde verzoeken gehoor geven, tenzij dit bijvoorbeeld op grond van complexiteit niet van haar binnen voornoemde termijn kan worden verlangd. Indien de verwerking van  persoonsgegevens berust op toestemming van de betrokkene, dan heeft de betrokkene te allen tijde het recht om de toestemming in te trekken. De betrokkene heeft het recht een klacht in te dienen bij het desbetreffende toezichthoudende orgaan, te weten in Nederland de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gegevens uitwisselen met anderen

Altronic verstrekt geen  persoonsgegevens aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst, zij daartoe verplicht is op grond van de wet, zij hiertoe een gerechtvaardigd of algemeen belang heeft, of zij hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gekregen. Doorgifte naar het buitenland vindt slechts plaats in overeenstemming met de geldende privacywetgeving.

Beveiliging

Altronic treft passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van toegang tot de verwerkte  persoonsgegevens te voorkomen. De toegang tot de persoonsgegevens wordt beperkt tot degenen voor wie het noodzakelijk is dat zij inzicht hebben in de persoonsgegevens. De personen die binnen de organisatie inzicht hebben in de persoonsgegevens zijn verplicht om hier vertrouwelijk mee om te gaan.

Contactgegevens Altronic

Naam organisatie      : Altronic ICT & Telecom

Contactpersoon         : dhr. S. Swart

Adres                                     : Het Tasveld 7

Postcode en Plaats   : 3342 GT Hendrik-Ido-Ambacht

 

Wijziging privacyverklaring

Altronic behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Wanneer een aanpassing is doorgevoerd, dan zal de “datum laatst gewijzigd”, te vinden onderaan de privacyverklaring, worden herzien.

Laatste wijziging 12 mei 2021